FAQ

Eg ønskjer å jobbe med noko anna enn det eg er utdanna til –kva kan eg gjere?

Mange av oss endrar arbeidsområde, skiftar jobb eller tek ny utdanning éin eller fleire gongar i løpet av livet. Sjølv om du har teke ei utdanning eller fullført eit studium, fører det ikkje alltid til ein jobb du eigentleg ønskjer. Kva kan du gjere då? 

Den største utfordringa er for mange å erkjenne dei faktiske forholda og bestemme seg for om ein skal gjere noko med situasjonen. 

Her gir vi deg nokre tips til korleis du kan ta grep og reflektere over kva som er den beste løysinga for deg.   

Kva ønskjer du? 

Tenk grundig over kva endringar du ønskjer, og finn informasjonen du treng for å ta eit velinformert val.  

Kva ferdigheiter har du? 

For å få hjelp til å kartleggje ferdigheitene dine kan du spørje nokon du stoler på, som kan gi deg innspel og stille spørsmål du kanskje ikkje har tenkt på. 

 • Kva kunnskapar og ferdigheiter har du fått via utdanninga di? Finst det andre arbeidsområde du kan bruke ferdigheitene dine på?  
 • Er det utdanninga eller jobben du ikkje trivest med? Kan det vere aktuelt å søkje andre jobbar, men framleis bruke utdanninga du har? 
 • Kva er fordelar og ulemper ved utdanninga di? Kva arbeidsoppgåver kan vere aktuelle å jobbe med i framtida, og kva vil du helst unngå?  

Dersom du har mange alternativ og tankar, kan det vere lurt å skrive dei ned eller lage ei teikning. Dette vil gjere det meir oversiktleg for deg. 

Kva alternativ har du? 

 • Hald fram i den jobben du har 
  Hugs at det å ikkje velje noko, også er eit val. Kanskje er ikkje tida mogen for å gjere store endringar i livet akkurat no? Ha gjerne endring som eit langsiktig mål, og ver førebudd på at det kan ta litt lenger tid å kome seg dit. 

   
 • Hald fram i jobben du har, men med andre arbeidsoppgåver 
  Kan du gjere noko anna i den jobben du har? Dersom du jobbar på ein arbeidsplass der du har lyst og høve til å gjere andre arbeidsoppgåver, bør du ta ein prat med nærmaste leiar. Fortel vedkomande om ønska dine og spør kva som skal til for at du kan jobbe med noko anna.  

  Er du medlem i ei fagforeining, kan du også kontakte denne for å drøfte moglegheitene dine. 
   
 • Kompetanseheving 
  Du kan ta eitt eller fleire kurs som gjer at du byggjer kunnskap innanfor andre interessante fagfelt. I dag finst det til dømes ei mengde gratis nettkurs du kan ta. Kompetanseheving kan bidra til at du blir tildelt meir ansvar eller nye arbeidsoppgåver i den noverande jobben din, eller til at du kan søkje på andre jobbar du har meir lyst på. 
   
 • Ny utdanning 
  Kva ser du for deg at du vil jobbe med framover? Dersom du ønskjer å ta ny utdanning, er det lurt å tenkje gjennom kva slags type arbeid denne studieretninga kan gi deg. Når du veit det, er det enklare å finne ut kva utdanning du må ta for å få denne typen jobb. 

  På utdanning.no finn du nyttig informasjon om utdanningar på mange nivå, og ei rekkje praktiske verktøy som hjelper deg å ta gode og velinformerte val.  
   
 • Søk på ein annan jobb 
  Dei aller fleste har gjennom jobben tileigna seg mykje kunnskap dei kan byggje vidare på. Har du noko du kan ta med deg vidare i eit anna fagfelt? 

  Det er ingenting i vegen for å søkje jobbar som krev ein annan bakgrunn enn din. Det er likevel ein fare for at nokon med utdanning innanfor feltet, vil stille sterkare enn deg og få jobben. 
   
 • Start di eiga verksemd 
  Viss du sit med ein god forretningsidé og har tankar om å starte di eiga bedrift, er det lurt å lese seg opp på kva dette inneber – og ikkje minst korleis du kjem i gang. På altinn.no finn du nyttig informasjon om det å starte og drive bedrift i Noreg. 

Det finst eit hav av moglegheiter der ute, og kva som er den beste vegen vidare for deg, kan avhenge av mellom anna økonomi, bustad og familiesituasjon. For at det skal bli enklare å ta rett val, kan det vere lurt å gjere følgjande:  

Lag ein plan 

Uansett kva alternativ som passar best for deg, er det viktig at du set deg eit mål og finn ut kva som skal til for å kome dit. 

Snakk med ein karriererettleiar 

Dersom du treng nokon å drøfte moglegheitene dine med, er det ein god idé å kontakte ein karriererettleiar på karriereveiledning.no eller på eit karrieresenter i det fylket du bur i