Kven er du? Beskriv deg sjølv

På denne sida kan du få hjelp til å setje ord på dei personlege eigenskapane dine.

Dei personlege eigenskapane skil deg frå andre med lik utdanning og arbeidserfaring når du skal søkje jobb. Eigenskapar er kjenneteikn ved personlegdommen din, og seier noko om korleis du handterer ulike situasjonar.

Du kan du lese om korleis du kan setje ord på den formelle kompetansen din i artikkelen Beskriv kva du kan.