Skip to main content

Personvernerklæring

- Hva lagrer vi, og hvordan bruker vi data om deg?

En personvernerklæring beskriver hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte om personopplysningene dine.

Dine personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson. I denne personvernerklæringen finner du generell informasjon om behandling av personopplysninger i Kompetanse Norge og hvilke rettigheter du har.

Når vi behandler personopplysninger, betyr det blant annet at vi samler inn, registrerer, setter sammen, utleverer eller lagrer opplysninger om enkeltpersoner. Vi behandler alle personopplysninger i henhold til personvernregelverket.

Dersom det skulle skje endringer i våre tjenester eller i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre endringer i informasjonen du har fått her. Denne personvernerklæringen vil oppdateres løpende og være tilgjengelig på vår nettside.

1. Ansvar for personopplysninger

Kompetanse Norge ved direktøren er behandlingsansvarlig for personopplysningene Kompetanse Norge behandler.

2. Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Formålet med Kompetanse Norges behandling av personopplysninger er å ivareta dine rettigheter som bruker av våre tjenester, kandidat eller kursdeltaker. Vårt formål er å legge til rette for livslang læring og kompetanseheving i befolkningen. Vi sørger for:

 • At voksne får tilgang til fleksibel opplæring
 • At norske virksomheter jobber målrettet med kompetanseutvikling
 • At myndigheter og folk flest har god kunnskap om hva slags kompetanse vi trenger i fremtiden
 • At innvandrere får kunnskap og ferdigheter til å kunne delta i det norske samfunnet
 • At innvandrere får god opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og gode prøver
 • At både unge og voksne får tilgang til gratis, kvalitetssikret karriereveiledning og informasjon om utdanning og arbeid.

Kompetanse Norge behandler personopplysninger i forbindelse med oppgavene vi er pålagt å utføre. Vi behandler personopplysninger om deg, inkludert opplysninger av særskilte kategorier, når det er nødvendig for å utføre oppgaver i forbindelse med vårt formål.

Kompetanse Norge behandler også personopplysningene for å utarbeide statistikk, utredninger og analyser. Det gjør vi for å øke vår kunnskap og innsikt om hvilke tjenester og ytelser som fungerer, og for å kunne forbedre våre tjenester.

Vi behandler ikke flere personopplysninger enn det som er nødvendig for å utføre våre oppgaver. Opplysningene brukes kun til det formålet de er innhentet for. Unntaket er hvis det finnes et lovlig grunnlag til å viderebehandle personopplysningene til andre formål. Hvilke typer personopplysninger som er nødvendig å behandle, avhenger av tjenesten som tilbys eller saken din.

Alle som jobber i Kompetanse Norge, har taushetsplikt om all kontakt du har med oss.

3. Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen?

All behandling av personopplysninger må ha et lovlig behandlingsgrunnlag. De lovlige behandlingsgrunnlagene finner man i personvernforordningen artikkel 6 nr.1 bokstav a-f. De aktuelle behandlingsgrunnlagene for behandling av personopplysninger i forbindelse med aktivitetene og tjenestene som Kompetanse Norge utfører og tilbyr er:

 • Behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt, jf. bokstav e)
 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som den behandlingsansvarlige er pålagt, jf. bokstav c)
 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i (de ansatte i Kompetanse Norge), jf. bokstav b)
 • Behandlingen er basert på den registrertes frivillige samtykke, jf. bokstav a)

Dersom du gir ditt samtykke til en behandling, har du til enhver tid rett til å trekke det tilbake.

Behandlingsgrunnlagene som følger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c) og e) krever et supplerende rettslig grunnlag i nasjonal rett. Grunnlagene i nasjonal rett vil i hovedvekt av tilfellene være:

 • Introduksjonsloven
 • Forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven
 • Opplæringsloven
 • Voksenopplæringsloven
 • Personopplysningsloven
 • Forvaltningsloven, offentleglova og annet regelverk som gjelder generelt for offentlig forvaltning
 • Instrukser, tildelingsbrev og andre særskilte grunnlag fra overordnet myndighet hvor Kompetanse Norges gis mandat over en konkret tjeneste eller oppgave som innebærer behandling av personopplysninger

Andre behandlingsgrunnlag kan være aktuelle.

4. Hvor henter vi opplysningene fra?

Vi innhenter personopplysningene både fra deg og fra andre offentlige myndigheter. Disse offentlige myndighetene vil i all hovedsak være:

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Kommunene/prøvestedene
 • Fylkesmannen
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utlendingsnemnda (UNE)
 • Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)
 • Kunnskapsdepartementet
 • Arbeids- og velferdsetaten
 • Folkeregisteret
 • Offentlige karrieresentre
 • Omsorgssentrene
 • Feide

5. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Kompetanse Norge behandler personopplysninger som er nødvendige for å utføre vårt samfunnsoppdrag og tilby våre tjenester. løse oppgavene nevnt i punkt 1. Hvilke konkrete personopplysninger vi behandler om deg, er avhengig av den enkelte aktiviteten vi utfører eller tjenesten vi tilbyr. Vi behandler både direkte og indirekte identifiserbare personopplysninger. Ut i fra oppgaven vi skal løse, vil vi eksempelvis behandle opplysninger om

 • Identitet (for eksempel navn, fødselsdato, kjønn, statsborgerskap)
 • Opplysninger knyttet til prøvegjennomføring (for eksempel kandidatnummer, målform/språk på prøven, prøvebesvarelser og hvilke fag du er oppmeldt i)
 • Opplysninger knyttet til klage og sensur (for eksempel begrunnelsen du fikk etter klagebehandling)
 • Opplysninger knyttet til karriereveiledning (for eksempel dato og klokkeslett for en karriereveiledningssamtale både på nettprat og telefon)
 • Opplysninger knyttet til tilskuddsordningene (for eksempel navn, kontonummer)

6. Når behandler vi personopplysninger?

a. Undervisning og prøvegjennomføring

Kompetanse Norge behandler personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre undervisning og prøver. Personopplysningene blir behandlet i Kompetanse Norge sitt prøvesystem. Formålet med behandlingen er å administrere og gjennomføre prøver.

b. Besøk hos Kompetanse Norge

Ved besøk i Kompetanse Norges lokaler blir du bedt om å registrere deg som besøkende. Opplysningene gjør det mulig for oss å vite hvem som er i bygget, for å ta sikkerhetsmessige hensyn og til å ha oversikt over personer ved evakuering av bygget.

c. Tester og kartleggingsverktøy

Kompetanse Norge har utviklet tester og kartleggingsverktøy som brukes til å vurdere kandidaters ferdigheter, og disse innebærer behandling av personopplysninger om de aktuelle kandidatene. Formålet med behandlingen er å vurdere og tilpasse kandidaters undervisningsløp.

d. Brukerundersøkelser om læringsmiljøet i Kompetanse Norge

Kompetanse Norge behandler personopplysninger i forbindelse med brukerundersøkelser om læringsmiljøet i Kompetanse Norge, som gjennomføres jevnlig. Formålet med brukerundersøkelsene er å gi kandidater og lærere mulighet til å si sin mening om læring og trivsel. Dette bidrar til å gi Kompetanse Norge bedre kunnskap om læring og trivsel.

e. Arkiv / saksbehandling

Kompetanse Norge er pålagt å ha et elektronisk arkivsystem. Her lagres all skriftlig korrespondanse med direktoratet, inkludert søknader og klagesaker. I tillegg lagres all informasjon som er arkivverdig i henhold til arkivlovens bestemmelser.

f. Påmelding til kurs og seminar

Når du melder deg på et kurs eller seminar i regi av Kompetanse Norge, lagrer vi nødvendig informasjon om deg for administrasjon.

g. Bestilling av veiledningsmateriell

På kompetansenorge.no kan du bestille veiledningsmateriell ved å oppgi blant annet virksomhet, navn, e-post og postadresse. Personopplysninger vi får inn ved bestillinger av veiledningsmateriell blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen. Etter at bestillingen er sendt, vil vi slette alle opplysningene, bortsett fra antall og virksomhet, da vi bruker disse opplysningene til å utarbeide statistikk.

h. Statistikksystemet

I våre statistikksystemer behandles opplysninger om blant annet deltakelse, resultater og gjennomføring av prøver. Formålet med behandlingen er å gjøre statistikk og tallmateriale enkelt tilgjengelig, og bidra til en effektiv statistikkproduksjon av høy kvalitet.

i. Tilskuddsordning

Kompetanse Norge behandler personopplysninger om personer som deltar i opplæring i regi av tilskuddsmottakere gjennom en av Kompetanse Norge sine tilskuddsordninger. Formålet med behandlingen er å administrere tilskuddsordningen.

j. Tilsyn

Kompetanse Norge behandler personopplysninger om personer som blir underlagt tilsyn, og om vedkommende som gjennomfører tilsyn. Formålet med behandlingen er å administrere tilsynsordningen.

k. Chat-tjenester

Kompetanse Norge behandler personopplysninger om personer som benytter seg av Kompetanse Norge sine chat-tjenester. Formålet med behandlingen er å tilby en veiledningstjeneste som gjør det enklere å komme i kontakt med Kompetanse Norge, og motta råd og veiledning.

l. Lærlingetorget

Kompetanse Norge behandler personopplysninger om elever som studerer yrkesfag og som bruker tjenesten Lærlingetorget for å finne lærlingeplass, samt enkeltmannsforetak som tilbyr lærlingeplass. Formålet med behandlingen er å tilby og administrere en plattform som hjelper lærlinger og bedrifter å finne hverandre.

m. Utdanning.no

Kompetanse Norge behandler personopplysninger om personer som bruker tjenesten Utdanning.no, og som lager en brukerprofil eller logger seg inn via Feide eller ID-porten. Formålet med behandlingen er å tilby og tilgjengeliggjøre tjenestene i Utdanning.no.

n. Forberedende voksenopplæring (FVO)

Kompetanse Norge behandler personopplysninger om personer som deltar i forberedende voksenopplæring, og om ansatte som underviser. Formålet med behandlingen er å tilby og administrere forberedende voksenopplæring.

o. Karriereveiledning

Kompetanse Norge behandler personopplysninger som er nødvendige for å kunne tilby karriereveiledningstjenesten Nasjonal Digital Karriereveiledningstjeneste. Karriereveiledningssamtaler er frivillige samtaler via nettprat eller telefon som behandles fortrolig og med taushetsplikt, og det er lagt opp til at brukerne kan være anonyme.

Alle nettprat-samtaler og eventuelle skriftlige notater som blir laget underveis i en telefonsamtale, blir slettet fra våre systemer innen 180 dager. Det samme gjelder IP-adressen fra din enhet (PC, mobiltelefon, nettbrett mv.). Har du oppgitt navn og e-post, kan du få ettersendt samtalen du har hatt med en karriereveileder. For anonyme brukere kan vi ikke gjenfinne samtalen.

Vi lagrer enkelte karriereveiledningssamtaler med formål om å forbedre tjenesten, drive opplæring av nye ansatte og kvalitetssikre tjenesten.

7. Hvordan tar vi vare på personopplysninger?

Kompetanse Norge stiller høye krav til sikkerhet for å beskytte dine personopplysninger. Vi har etablert et eget styringssystem for å ivareta krav til informasjonssikkerhet. Dette omfatter blant annet fysisk sikkerhet, sikkerhet i IT-systemer, risikostyring og planer for kontinuitet, beredskap og krisehåndtering.

Når vi benytter oss av eksterne leverandører stiller vi tilsvarende strenge krav til sikkerhet, kontroll og dokumentasjon for å beskytte dine personopplysninger.

Vi beskytter opplysningene i registrene på ulike måter, for eksempel gjennom brannmurer, rutiner for tilgangsstyring i systemene, tofaktorautentisering, og ved å kontrollere hvem som til enhver tid har tilgang til bygningene våre. Det er bare godkjente personer som kan få tilgang til personopplysningene dine, og slik tilgang vil bare gis når det er nødvendig for å nå formålet med behandlingen.

8. Hvem utleverer vi personopplysninger til?

Kompetanse Norge utleverer ikke personopplysningene dine til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for utlevering. Eksempelvis kan et slikt grunnlag vil være en lovhjemmel som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Eksempler på aktører Kompetanse Norge har lovlig grunnlag til å utlevere dine personopplysninger til er:

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Kommunene/prøvestedene
 • Fylkesmannen
 • Statistisk sentralbyrå
 • Samordna Opptak
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utlendingsnemnda (UNE)
 • Kunnskapsdepartementet
 • Utlevering av opplysninger til forskning.

9. Hva er dine rettigheter?

a. Rett til informasjon

Du har rett på informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, formålet med behandlingen, behandlingsgrunnlaget og hvilke rettigheter du har som registrert.

b. Rett til innsyn

Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg og hvordan vi behandler dem.

Hvis du er part i en eller flere saker hos oss, har du også rett til innsyn i saksdokumenter etter forvaltningslovens regler om partsinnsyn. I saker hvor du ikke er part, kan du ha rett til innsyn etter offentlighetsloven.

c. Rett til retting

Dersom du oppdager at Kompetanse Norge har registrert uriktige, utdaterte eller ufullstendige opplysninger om deg, har du rett til å få disse korrigert og oppdatert.

d. Rett til sletting og begrensning

Når formålet med behandlingen av personopplysninger opphører skal Kompetanse Norge slette opplysningene, med mindre det foreligger en videre oppbevaringsplikt, f.eks. i henhold til arkivloven. Med sletting menes fysisk sletting av personopplysninger eller anonymisering.

e. Rett til begrensning

I noen tilfeller kan du be om at behandlingen av personopplysningene begrenses. I så fall kan personopplysningene dine lagres, men ikke brukes til noe.

f. Rett til dataportabilitet

Retten til dataportabilitet skal styrke din kontroll over egne personopplysninger. Dette innebærer at dersom Kompetanse Norge som behandlingsansvarlig behandler personopplysninger med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du enkelt be om å få overført opplysningene dine til en annen tjenesteleverandør for å gjenbruke disse på tvers av like systemer og tjenester. Dataportabilitet skal f.eks. gjøre det lettere å bytte tjenesteleverandør.

g. Lagring

Kompetanse Norge skal ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet opplysningene er innsamlet for. Kompetanse Norge følger egne interne rutiner for vurdering av lagringstid. I tillegg gir enkelte forskriftsbestemmelser konkrete føringer for hvor lenge enkelte personopplysninger kan lagres. Eksempelvis bestemmer forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven § 16 at personopplysninger om en person som tar prøver kan lagres i inntil 20 år beregnet fra det tidspunkt prøven ble tatt. Vi kan derfor lagre dine personopplysninger knyttet til prøvegjennomføring i inntil 20 år. Etter denne tid vil personopplysningene dine bli slettet.

Personopplysninger fra karriereveiledningssamtaler vil bli slettet så fort som mulig etter at samtalen er avsluttet, og senest innen seks måneder.

Videre vil arkivlovas bestemmelser sette noen begrensninger for sletting. Arkivverdige personopplysninger lagres mellom 25-30 år, før de blir overført til Riksarkivet.

h. Unntak

Når opplysningene behandles for vitenskapelige, historiske eller statistiske formål, er det gjort unntak fra retten til innsyn, retting, sletting og begrensning av behandling. Retten til dataportabilitet omfatter ikke personopplysninger som behandles med hjemmel i lov.

10. Kompetanse Norges bruk av databehandlere

Når Kompetanse Norge setter ut behandlinger av personopplysninger til andre virksomheter er disse virksomhetene databehandlere på vegne av Kompetanse Norge. Vi har inngått databehandleravtaler med alle våre leverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss. Avtalene regulerer hvordan leverandørene skal behandle personopplysningene. Databehandlere behandler kun personopplysninger etter instruks fra Kompetanse Norge, og kan ikke bruke personopplysningene til andre formål enn det som følger av avtalen. Våre databehandlere har samme taushetsplikt som våre ansatte.

11. Kontakt

Ønsker du ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss på telefon: 23 38 13 00 eller e-post post@kompetansenorge.no.

12. Personvernombud

Kompetanse Norges personvernombud er Espen Bakjord fra Vaar Advokat AS. Du kan kontakte Espen Bakjord på: espen@vaar.law – tlf: 92 82 76 30.

13. Klage

Dersom du mener vi ikke har behandlet personopplysningene på en korrekt og lovlig måte, eller hvis du mener at vi ikke har klart å oppfylle dine rettigheter, har du mulighet til å klage på behandlingen. Klagen kan sendes post@kompetansenorge.no. Vi vil behandle din henvendelse uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned etter at vi mottar anmodningen.

Dersom vi ikke tar klagen din til følge, har du mulighet til å fremme klagen for Datatilsynet, se nærmere om dette på www.datatilsynet.no.

Nærmere informasjon om bruk av våre nettsider

1. Bruk av informasjonskapsler (cookies) på Kompetanse Norge sine nettsider

Kompetanse Norge drifter flere nettsider som tilbyr ulike tjenester, herunder kompetansenorge.no/ kompetansenoreg.no, utdanning.no og karriereveiledning.no/ karriererettleiing.no. På alle våre nettsider bruker vi informasjonskapsler.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres i nettleseren din og som blant annet kan bli brukt til å spore nettbruken din. I henhold til lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), skal alle besøkende på et nettsted som benytter seg av informasjonskapsler ha tilgang til informasjon om informasjonskapsler og hva den enkelte siden bruker dem til. Besøkende må også godkjenne at informasjonskapsler blir benyttet. Godkjenningene gjøres gjennom innstillingene i nettleseren.

2. Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

Kompetanse Norge bruker informasjonskapsler for å analysere det generelle brukermønsteret. Formålet er blant annet å forbedre brukervennligheten på nettsidene, og videreutvikle nettsidene og Kompetanse Norges øvrige tjenester for bedre veiledning.

Informasjonskapslene brukes også hvis du endrer tekststørrelse på nettsidene våre, slik at de kan tilpasse seg dine tidligere ønsker. Opplysningene vi samler inn kan ikke bli brukt til å identifisere eller spore enkeltpersoner.

3. Hvordan blokkere informasjonskapslene?

Hvis du ikke ønsker å benytte deg av informasjonskapsler, kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel. Informasjonskapsler som har blitt lastet ned tidligere kan slettes via nettleseren. For informasjon om hvordan du gjør dette, må du se dokumentasjonen for den aktuelle nettleseren.

4. Hvilke informasjonskapsler benytter vi?

Følgende informasjonskapsler blir brukt på kompetansenorge.no:

Navn på informasjonskapsel Varighet Beskrivelse

ASP.NET_SessionId

Informasjonskapselen blir slettet fra datamaskinen din når du lukker nettleseren.

Denne informasjonskapselen blir brukt for at publiseringsløsningen vår (EPiServer) skal fungere.

Følgende informasjonskapsler blir brukt på karriereveiledning.no:

Navn på informasjonskapsel Varighet Beskrivelse

_ga

2 år

Benyttes til å kjenne deg igjen slik at vi vet om du har vært på siden før.

_gat 

10 minutter

Benyttes for å kjenne igjen besøket ditt, slik at vi kan se hvordan du navigerer.

__zlcmld

1 år

Benyttes av nettprat-funksjonen når du snakker med en karriereveileder for å vite at du har en samtale gående. Dette gjør at du ikke mister samtalen hvis du oppfrisker siden.

Følgende informasjonskapsler blir brukt på utdanning.no:

Navn på informasjonskapsel Varighet Beskrivelse

Has_js

Varer frem til besøket ditt avsluttes.

Avdekker om brukeren har javascript skrudd på eller ikke.

solrSearchSession

30 dager

Anonym sesjonsidentifikator som lagres sammen med hvert søk som foretas på utdanning.no.

__atuvc

 

Benyttes for å tilby delingsfunksjonalitet. Kapselen sørger for at du kan se oppdatert informasjon om deling av innholdet.

__utma

2 år

Webanalyse. Viser unike besøkende.

__utmb

30 minutter

Webanalyse. Viser brukersesjoner.

__utmc

6 måneder

Webanalyse. Viser brukersesjoner.

__utmz

Varer frem til besøket ditt avsluttes.

Webanalyse. Viser hvor trafikken kommer fra.

Følgende informasjonskapsler brukes når innlogging på en av våre nettsider gjøres via Feide:

Navn på informasjonskapsel Varighet Beskrivelse

FeideOidcState

Slettes etter fullført pålogging eller når nettleser lukkes.

Holder nødvendig tilstandsinformasjon for at pålogging med Feide skal kunne fullføres.

FeideOidcNonce

Slettes etter fullført pålogging eller når nettleser lukkes.

Holder nødvendig tilstandsinformasjon for at pålogging med Feide skal kunne fullføres.

FeideOidcUser 

Slettes etter utlogging fra PIL eller når nettleser lukkes.      

Holder nødvendig informasjon om pålogget bruker.

SelectedSchoolYear

Slettes når nettleser lukkes.

Holder valgt skoleår i læreplanvisningen for pålogget bruker.

SelectedAarstrinn

Slettes når nettleser lukkes.

Holder valgt årstrinn i læreplanvisningen for pålogget bruker

5. Webanalyse

For å forbedre våre nettsider bruker vi analyseverktøy for å generere statistikk for å analysere bruken av nettsidene. Analyseverktøyene vi bruker er Google Analytics og Webtrends.

Vi innhenter følgende informasjon gjennom analyseverktøyene:

 • Hvilke sider som besøkes
 • Hvor lang tid som brukes på hver side
 • Hvilke sider som har linket til oss
 • Hvilken nettleser som benyttes

Opplysningene anonymiseres, og kan ikke brukes til å identifisere enkeltpersoner.

Om du ikke ønsker at Google Analytics skal samle dine besøksdata, kan du installere Google Analytics opt-out. Dette er en tilleggsfunksjon for din nettleser som forhindrer slik lagring.

6. Nærmere om Webtrends på kompetansenorge.no

Vi bruker Webtrends som statistikkverktøy på kompetansenorge.no. Dette er installert på en egen server hos leverandøren. Verktøyet er satt opp slik at cookies ikke blir benyttet. Vi respekterer også innstillinger for «Do Not Track» i de besøkende sine nettlesere (gjelder headerne X-Do-Not-Track og DNT). Funksjonen for Do Not Track er inkludert i de fleste nye nettlesere. Den kan alternativt legges inn av brukarene selv.

Webtrends leverer en betalt tjeneste som danner grunnlaget for alle Webtrends webanalysene som Arena Data leverer. Denne tjenesten er omfattet av en databehandleravtale mellom Kompetanse Noreg og Arena Data. Avtalen sikrer Kompetanse Norge eierskap til alle dataene. Dataene brukes kun til webanalyse.

7. Søkefunksjon

Vi lagrer informasjon om hvilke ord som har blitt skrevet i søkefeltet på våre nettsider. Formålet er å gjøre informasjonstilbudet bedre for deg som bruker av nettsiden. Informasjonen lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form (dataen slås sammen til en gruppe). Det er bare søkeordet som lagres.

8. Del- og tipstjenester på kompetansenorge.no

Vår delingstjeneste kan brukes til å videresende tips eller dele artikler. Opplysninger om deling blir ikke logget, men blir bare til å legge inn tipset hos nettsamfunnet du vil. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer data videre blir regulerte av avtalen din med nettsamfunnet. Om du bruker funksjonen til å sende lenke via e-post, bruker vi bare e-postadressene du oppgir til å sende meldingen videre. E-postadressene blir ikke lagret. Dette skjer automatisk.

9. «Fant du det du lette etter?» - tilbakemeldingsfunksjon

Du kan også gi tilbakemelding om du fant informasjonen du lette etter. Formålet med "Fant du det du lette etter?" er at vi bruker tilbakemeldingen fra deg som bruker til å forbedre innholdet på nettstedet. Bruker du denne funksjonen, legges det igjen en FormCookie på datamaskinen din. Denne kan ikke brukes til å spore meldingen tilbake til deg. Tilbakemeldingen du sender oss lagres i vår database. Funksjonen brukes ikke til veiledning, og vi ber deg derfor om ikke å registrere spørsmål som du ønsker svar. Vi ber deg om å ikke registrere sensitiv informasjon, ettersom funksjonen ikke er sikret (kryptert).

10. E-postvarslinger

På kompetansenorge.no/regelverkstolkninger kan du registrere deg for å motta e-postvarsel om regelverkstolkninger. Formålet med e-postvarlslingen er å gi brukerne oppdatert og relevant informasjonen om regelverket. Som bruker av denne tjenesten må du registrere deg med navn og e-postadresse. Du har også anledning til å melde deg av e-postvarslingen når du ønsker. Da vil informasjonen om deg bli slettet.

11. Skjema på nettsiden

Av og til ber vi deg fylle ut skjema på nettsiden vår. Vi har rutiner for å slette alle data fra skjema så snart vi ikke trenger de lenger. Lagringstiden vil variere fra skjema til skjema.

12. Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrev for å motta e-post om de forskjellige fagområdene våre. Du må registrere navn og e-postadresse. Disse opplysningene blir lagret i en egen database. Dine opplysninger blir slettet hos oss dersom du sier opp abonnementet.

All kommunikasjon til våre nettsider er kryptert. Dette hindrer at noen skal kunne snappe opp data du oppgir på en av nettsidene våre