Utvikling av innhald på Karriereveiledning.no

Situasjonane og innhaldet på nettstaden blir laga basert på brukarbehov. Det vil seie at vi aktivt bruker dei anonyme chattane til å finne ut:

  • Kva situasjonar vegsøkjarar står i.
  • Kva vegsøkjarar har behov for i dei ulike situasjonane.
  • Korleis karriererettleiarane rettleier og kva som er til hjelp.

Vi er opptekne av at vegsøkjarane våre skal møte klarspråk i verktøya, og at det skal vere så brukarvennleg at dei kan gjere det på eigenhand. Derfor brukartestar vi jamleg innhaldet. Andre metodar vi bruker i utvikling av verktøy er:

  • Workshops med karriererettleiarar.
  • Djupneintervju av fagpersonar og brukargrupper.
  • Innspelsrundar med fagpersonar frå ulike sektorar.
  • Brukarpanel.

Læring

Vi ønskjer at vegsøkjarane våre skal oppleve læring ved bruk av verktøya våre. Det kan vere i form av praktisk trening, innsikt, utforsking av moglegheiter, eller å finne fram til nødvendig kunnskap.

Innspel?

Har du innspel til verktøya eller idear til noko nytt vi kan lage? Send til redaksjonen@karriereveiledning.no