Personvernerklæring for Karriereveiledning.no

Karriereveiledning.no er ein nettstad med verktøy, ressursar og tenester for personar som skal velje utdanning eller søkje jobb. Gjennom nettstaden kan alle som ønskjer det få kontakt via telefon og chat med profesjonelle karriererettleiarar.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) er behandlingsansvarleg for personopplysningar som blir behandla ved bruk av nettstaden og dei tenestene som blir der tilbodne. Viss du har spørsmål knytt til behandlinga vår av personopplysningane dine, kan du kontakte redaksjonen@karriereveiledning.no.

Nedanfor finnar du nærare informasjon om kva personopplysningar som blir behandla når du bruker karriereveiledning.no, noko som formål og rettsleg grunnlag som ligg til grunn for desse behandlingane, og kva rettar du har når vi behandlar personopplysningar som er knytt til deg ved bruk av våre rettleiingstenester.

Kva personopplysningar behandlar vi når vi gir karriererettleiing?

Når vi gir deg karriererettleiing via telefon eller chat, behandlar vi følgjande personopplysningar om deg:

 • kjønn
 • alder
 • jobbstatus 
 • utdanningsbakgrunn
 • kva fylke du bor i
 • tema for samtalen
 • informasjon om tidligare motteken karriererettleiing
 • telefonnummer
 • IP-adresse

Vi ber aldri om sensitive personopplysningar når du kontaktar oss. Viss du ikkje ønskjer at vi skal sjå telefonnummeret ditt når du ringjer oss, kan du endre innstillingane på telefonen din slik at nummeret er skjult før du ringjer.

For dei som deltek på digitale arrangement, vil vi behandle namn og e-postadresse.

I tillegg innhentar og lagrar vi ulike former for aktivitetsinformasjon for å kunne gi best mogleg brukarstøtte, og for å kunne analysere og forme ut statistikk om bruken av karriereveiledning.no. Til dømes registrerer vi når nettstaden blir brukt, kva eining som blir brukt (PC/nettbrett/mobil) og kva nettlesar som blir brukt.

Kva formål og rettslege grunnlag har HK-dir for å behandle personopplysningane dine?

Formålet med behandling av personopplysningar gjennom karriereveiledning.no og rettleiingstenestene som blir tilbodne, er å gi best mogleg rettleiing til dei som bruker nettstaden/tenestene og å få gjennomført digitale arrangement. Formålet med behandling av aktivitetsinformasjonen er å sikre god funksjonalitet av tenesta, og dessutan å kunne gjennomføre analysar og forme ut relevant statistikk knytt til bruken av nettstaden/tenestene.

Behandlingsgrunnlaget for behandlingane av personopplysningar knytt til karriereveiledning.no er personvernforordninga art. 6, nr. 1, bokstav e), jf. nr. 3, bokstav b), som tillèt behandling av slike opplysningar når det er nødvendig for å utføre ei oppgåve til beste for allmenta. Supplerande behandlingsgrunnlag for behandlinga er forvaltningsloven § 11 og nasjonale føringar om tilgang til karriererettleiing.

Når og korleis lagrast / blir dine personopplysningar behandla, og kva aktørar kan HK-dir komme til å dele personopplysningar med?

Personopplysningar som blir samla inn gjennom telefon og chat blir seinast sletta etter 30 dagar. Opplysningar vi ikkje har behov for slettar vi jamleg etter 7 dagar. Døme på slike opplysningar er telefonnummer og sensitive personopplysningar som brukarar deler i chat.

All aktivitetsinformasjonen vi samlar inn for statistiske formål blir fortløpande anonymiserte, slik at informasjonen ikkje lenger kan knytast tilbake til deg som person.

Alle personopplysningar som blir behandla i tilknyting til karriereveiledning.no blir lagra innanfor EU/EØS-området.

Kva rettar har du når HK-dir oppbevarer og behandlar slike personopplysningar om deg?

Når HK-dir oppbevarer og behandlar personopplysningar om deg, har du fleire rettar som skal setje deg i stand til å føre kontroll med at behandlinga vår er korrekt og rettmessig:

 • Du kan krevje innsyn i opplysningar som vi lagrar/behandlar og som gjeld deg.
 • Du kan krevje at opplysningar om deg blir retta/supplerte dersom dei inneheld feil, er ufullstendige eller på annan måte er misvisande.
 • Du kan i visse tilfelle krevje at opplysningar om deg blir sletta.
 • Du kan i visse situasjonar krevje at behandlinga av opplysningar om deg blir avgrensa.
 • Du kan i visse situasjonar protestere mot at opplysningar om deg blir behandla.
 • Du kan i visse situasjonar krevje opplysningar vi har lagra om deg overført til deg sjølv eller ein annan behandlingsansvarleg.
 • Du kan klage over behandlinga vår av personopplysningar om deg.

Du kan lese meir om dei ulike rettane dine på Datatilsynets nettsider

Dersom du har spørsmål, ønskjer rettleiing eller ønskjer å handheve rettane dine, kan du kontakte personvernombodet vårt. Førespurnader vil bli svart på kostnadsfritt og seinast innan 30 dagar.