Chat og telefon for fagpersonar

Som fagperson kan du bruke chat og telefon for  faglege drøftingar eller hjelp til å finne informasjon på vegne av vegsøkjarane dine. 

«Det var veldig fint å få drøfte problemstillinga med ein "kollega"» (Rådgivar)

Tenesta er anonym, men si gjerne kva rolle du har. Til dømes om du er lærar, rådgivar eller karriererettleiar. 

Døme på spørsmål fra fagpersonar 

– Har eit spørsmål frå ein elev: Viss eleven søkjer fritak frå norsk sidemål, kva konsekvensar får dette ift studium eller yrkjer?

– Eg sit saman med ein vegsøkjar som har eit stort ønske om å bli frisør i Noreg. Han har VGs frå heimlandet. Kva moglegheiter har han?

– Treng å drøfte litt på vegner av ein vegsøkjar. Veit du noko om det er reelle moglegheiter for å komme inn på høgare utdanning basert på realkompetansevurdering?

Andre førespurnader

Viss du har tilbakemeldingar, innspel eller andre førespurnader: send e-post til redaksjonen@karriereveiledning.no